Đất lưu không là gì? Cách giải quyết tranh chấp ra sao?

Sử dụng đất lưu không hiện nay chưa có văn bản pháp luật nào quy định cụ thể. Do đó, khi xảy ra các vấn đề tranh chấp đều gây khó khăn cho cả bên tranh chấp lẫn cơ quan có thẩm quyền.

Đất lưu không là gì?

Hiểu nôm na, đât lưu không là phần đất trong quy hoạch nằm trong phần hành lang giao thông, công trình công cộng. Đây có thể là đất xây dựng các hệ thống giao thông, thủy lợi, đê điều, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, hệ thống xử lý chất thải, hệ thống dẫn điện, dẫn xăng dầu, dẫn khí, thông tin liên lạc và đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn các công trình này.

 

Quy định về sử dụng đất lưu không như thế nào?

Tại Điều 157 Luật đất đai 2013 có quy định về sử dụng đất lưu không. Cụ thể:

  • Việc sử dụng đất xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn phải bảo đảm kết hợp khai thác cả phần trên không và trong lòng đất, bố trí kết hợp các loại công trình trên cùng một khu đất nhằm tiết kiệm đất và phải tuân theo các quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan về bảo vệ an toàn công trình.
  • Người đang sử dụng đất được pháp luật thừa nhận mà đất đó nằm trong hành lang bảo vệ an toàn công trình thì được tiếp tục sử dụng đất theo đúng mục đích đã được xác định và không được gây cản trở cho việc bảo vệ an toàn công trình.
  • Trường hợp việc sử dụng đất gây ảnh hưởng đến việc bảo vệ an toàn công trình thì chủ công trình và người sử dụng đất phải có biện pháp khắc phục, nếu không khắc phục được thì Nhà nước thu hồi đất và bồi thường theo quy định của pháp luật.

Việc sử dụng đất lưu không sẽ không được ghi nhận trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi nhà nước có lệnh thu hồi phần đất đó thì hộ dân sẽ không được đền bù.